Audio / Dr Abdus Samie

Sr # Main Cate Sub Cate Title
1 khitab e juma AUDIO Samajinizaam.mp3
2 khitab e juma AUDIO qaablees.mp3
3 khitab e juma AUDIO Mashartinizam.mp3
4 khitab e juma AUDIO Sood .mp3
5 khitab e juma AUDIO Mashartinizamm.mp3
6 khitab e juma AUDIO Sudpart3.mp3
7 khitab e juma AUDIO Manasikehajj.mp3
8 khitab e juma AUDIO SirateAmbia.mp3
9 khitab e juma AUDIO Storyhazrtmoosa.mp3
10 khitab e juma AUDIO Surahajj.mp3
11 khitab e juma AUDIO khataby surah taha.mp3
12 khitab e juma AUDIO Hazrat Adam.mp3
13 khitab e juma AUDIO 06 19 02 2016 Hazrat Adam Part 02.mp3
14 Panjabi audio Para 01.mp3
15 Panjabi audio Para 02.mp3
16 Panjabi audio Para 03.mp3
17 Panjabi audio Para 04.mp3
18 Panjabi audio Para 05.mp3
19 Panjabi audio Para 06.mp3
20 Panjabi audio Para 07.mp3
21 Panjabi audio Para 08.mp3
22 Panjabi audio Para 09.mp3
23 Panjabi audio Para 10.mp3
24 Panjabi audio Para 11.mp3
25 Panjabi audio Para 13.mp3
26 Panjabi audio Para 14.mp3
27 Panjabi audio Para 15.mp3
28 Panjabi audio Para 16.mp3
29 Panjabi audio Para 17.mp3
30 Panjabi audio Para 18.mp3
31 Panjabi audio Para 19.mp3
32 Panjabi audio Para 20.mp3
33 Panjabi audio Para 21.mp3
34 Panjabi audio Para 22.mp3
35 Panjabi audio Para 23.mp3
36 Panjabi audio Para 24.mp3
37 Panjabi audio Para 25.mp3
38 Panjabi audio Para 26.mp3
39 Panjabi audio Para 27.mp3
40 Panjabi audio Para 28.mp3
41 Panjabi audio Para 29.mp3
42 Panjabi audio Para 30.mp3
43 khitab e juma AUDIO 07 26 02 2016 Hazrat Adam Part 03.mp3
44 khitab e juma AUDIO 08 04 03 2016 Hazrat Adam Part 04.mp3
45 Seerat Nabvi Panjabi Audio Rab Da Sona Nabi 01.mp3
46 khitab e juma AUDIO 09 13 03 2016 Hazrat Adam Part 05.mp3
47 Seerat Nabvi Panjabi Audio Rab Da Sona Nabi 02.mp3
48 Seerat Nabvi Panjabi Audio Rab Da Sona Nabi 03.mp3
49 Seerat Nabvi Panjabi Audio Rab Da Sona Nabi 04.mp3
50 Seerat Nabvi Panjabi Audio Rab Da Sona Nabi 05.mp3
51 Seerat Nabvi Panjabi Audio Rab Da Sona Nabi 06.mp3
52 Seerat Nabvi Panjabi Audio Rab Da Sona Nabi 07.mp3
53 Seerat Nabvi Panjabi Audio Rab Da Sona Nabi 08.mp3
54 Seerat Nabvi Panjabi Audio Rab Da Sona Nabi 09.mp3
55 Seerat Nabvi Panjabi Audio Rab Da Sona Nabi 10.mp3
56 Seerat Nabvi Panjabi Audio Rab Da Sona Nabi 11.mp3
57 Seerat Nabvi Panjabi Audio Rab Da Sona Nabi 12.mp3
58 khitab e juma AUDIO 11 25 3 2016 Haya Aur Pakezgi Part 1 .mp3
59 khitab e juma AUDIO 12 01 4 2016 Haya Aur Pakezgi Part 2 .mp3
60 khitab e juma AUDIO 13 09 04 2016 Islam ka Muashi Nazam.mp3
61 khitab e juma AUDIO 14 15 04 2016 waldain ky Haqooq .mp3
62 khitab e juma AUDIO 15 22 42016 maina bevi Allah ki nazer mn .mp3
63 khitab e juma AUDIO 16 29 4 2016 Mard our ki Zamadari.mp3
64 khitab e juma AUDIO 17 6 5 2016 Waqia Miraj.mp3
65 khitab e juma AUDIO 18 13 5 2016 Ghar kay ander ki Mushkalat.mp3
66 khitab e juma AUDIO 19 22 5 2016 Surah Al Kahf.mp3
67 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 01. Sorah Fatiha - Al Baqra 07 Aya.mp3
68 khitab e juma AUDIO 20 27 5 2016 Ramzan ki tayri kr lany.mp3
69 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 02.Al Baqra 08 -32 .mp3
70 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 03.Al Baqra 33- 60 .mp3
71 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 04.Al Baqra 61-74 .mp3
72 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 05.Al Baqra 75 - 96 .mp3
73 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 06.Al Baqra 77 - 123.mp3
74 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 07.Al Baqra 124 - 141.mp3
75 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 08.Al Baqra 142- 150 .mp3
76 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 09.Al Baqra 151-167.mp3
77 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 10.Al Baqra 168-185 .mp3
78 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 11.Al Baqra 186-210 .mp3
79 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 12.Al Baqra 211-229 .mp3
80 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 13.Al Baqra 230-252 .mp3
81 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 14.Al Baqra 253-263.mp3
82 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 15.Al Baqra 264- 280 .mp3
83 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 16.Al Baqra 281-286 .mp3
84 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 17.Al Imran 01-14 .mp3
85 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 18.Al Imran 15-36 .mp3
86 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 19.Al Imran 37-60 .mp3
87 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 20.Al Imran 61- 91 .mp3
88 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 21.Al Imran 92-118 .mp3
89 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 22.Al Imran 119- 145.mp3
90 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 23. Al Imran 145-159.mp3
91 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 24.Al Imran 160-191.mp3
92 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 25.Al Imran 192- Nisa 20 .mp3
93 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 26.Nisa 21-34 .mp3
94 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 27.Nisa 35-59 .mp3
95 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 28.Nisa 60-77 .mp3
96 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 29.Nisa 78-113 .mp3
97 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 30.Nisa114-135 .mp3
98 khitab e juma AUDIO 21 03 06 2016 puray ka pura deen.mp3
99 khitab e juma AUDIO 22 10 06 2016 Emain ki Haqeeqat our Ahmeeat.mp3
100 khitab e juma AUDIO 23 17 06 2016 Azmat e Quran.mp3
101 khitab e juma AUDIO Arabic Khutba.mp3
102 khitab e juma AUDIO 24 24 06 2016 Gazawa E Bader 18 Ramzan.mp3
103 khitab e juma AUDIO 25 01 07 2016 Ramzan magfart ki loot sale.mp3
104 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 31.Nisa 136-156 .mp3
105 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 32.Nisa 157-176 .mp3
106 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 33.Mayida 1-21 .mp3
107 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 34. Mayida 22-50 .mp3
108 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 35.Mayida 51-69 .mp3
109 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 36.Mayida 70-93 .mp3
110 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 37.Mayida 94-115 .mp3
111 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 38.Mayida 116- Anaam 25 .mp3
112 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 39.Anaam 26-70 .mp3
113 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 40.Anaam 71-94 .mp3
114 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 41.Anaam 95-113 .mp3
115 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 42.Anaam 114-140.mp3
116 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 43.Anaam 141-165 .mp3
117 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 44.Araaf 01-20 .mp3
118 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 45.Araaf 21-47 .mp3
119 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 46.Araaf 48-74 .mp3
120 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 47.Araaf 75-108 .mp3
121 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 48.Araaf 109-134 .mp3
122 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 49.Araaf 135-162 .mp3
123 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 50.Araaf 163-181 .mp3
124 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 51.Araaf 182-Anfaal 06.mp3
125 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 52.Anfaall 7-40 .mp3
126 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 53.Anfaal 41-75 .mp3
127 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 54.Toba 1-16.mp3
128 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 55.Toba 17-35.mp3
129 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 56.Toba 36-46.mp3
130 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 57.Toba 47-74.mp3
131 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 58.Toba 75-110.mp3
132 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 59.Toba 111-129.mp3
133 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 60.Younas 1-30.mp3
134 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 61.Younas 31-44 .mp3
135 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 62.Younas 45-70.mp3
136 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 63.Younas 71-93.mp3
137 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 64.Younas 93 -Hood 05.mp3
138 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 65.Hood 6-28.mp3
139 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 66.Hood 29-68.mp3
140 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 67.Hood 69-95.mp3
141 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 68.Hood 96- Yousaf 06.mp3
142 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 69.Yousaf 7-20.mp3
143 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 70.Yousaf 21-29.mp3
144 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 71.Yousaf 30-56.mp3
145 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 72.Yousaf 57-79.mp3
146 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 73. Yousaf 80-111 .mp3
147 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 74.Raad 1-26.mp3
148 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 75.Raad 27-43 .mp3
149 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 76.Ibraheem 1-27.mp3
150 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 77.Ibraheem 28-37.mp3
151 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 78.Ibraheem 38-Hijar 44.mp3
152 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 79.Hijar 44-Nahal 40.mp3
153 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 80.Nahal 41-76.mp3
154 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 81.Nahal 77-100.mp3
155 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 82.Nahal 101-128.mp3
156 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 83.Bani-Israieel 1-24.mp3
157 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 84.Bani-Israieel 25-52.mp3
158 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 85.Bani-Israieel 53-111.mp3
159 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 86.Kahaf 1-12.mp3
160 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 87.Kahaf 13-28.mp3
161 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 88.Kahaf 29-53.mp3
162 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 89.Kahaf 54-101.mp3
163 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 90.Kahaf 102-Maryam 34.mp3
164 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 91.Maryam 35-98.mp3
165 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 92.Toha 1-46.mp3
166 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 93.Toha 47-91.mp3
167 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 94.Toha 92- Anbia 19.mp3
168 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 95.Anbia 20- 75.mp3
169 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 96.Anbia 76- Haj 02 .mp3
170 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 97.Haj 3-38.mp3
171 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 98.Haj 39-70.mp3
172 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 99.Haj 71-78.mp3
173 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 100.Mominoon 1-61.mp3
174 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 101.Mominoon 62-118.mp3
175 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 102. Noor 1-30.mp3
176 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 103.Noor 31-40.mp3
177 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 104. Noor 41-60.mp3
178 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 105. Noor 61-64.mp3
179 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 106.Forqan 1-54.mp3
180 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 107.Forqan 55-70.mp3
181 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 108.Forqan 71- Shora 19.mp3
182 khitab e juma AUDIO 27 15 07 2016 Hakmit o Danyi.mp3
183 khitab e juma AUDIO Eid 04 07 2016 .mp3
184 Mubtadi Nisab audio books Quran Hakeem or hamri zuma darian.mp3
185 Mubtadi Nisab audio books dunia ki azeem tareen nemat Quran.mp3
186 Mubtadi Nisab audio books 03 Hube rasool pbuh or us ky Taqazy 1 to 14 .mp3
187 Mubtadi Nisab audio books 03 Hube rasool pbuh or us ky Taqazy 14 to 32.mp3
188 Mubtadi Nisab audio books 04 Nijaat ki rah.mp3
189 Mubtadi Nisab audio books 05 taruf tanzeem islami Part 01.mp3
190 Mubtadi Nisab audio books 05 taruf tanzeem islami Part 02.mp3
191 Mubtadi Nisab audio books 05 taruf tanzeem islami Part 04.mp3
192 Mubtadi Nisab audio books 05 taruf tanzeem islami Part 03.mp3
193 Mubtadi Nisab audio books 05 taruf tanzeem islami Part 05.mp3
194 Mubtadi Nisab audio books 05 taruf tanzeem islami Part 06.mp3
195 Mubtadi Nisab audio books 05 taruf tanzeem islami Part 07.mp3
196 Mubtadi Nisab audio books 06 Azm e Tanzeem Part 01.mp3
197 Mubtadi Nisab audio books 06 Azm e Tanzeem Part 02.mp3
198 Mubtadi Nisab audio books 07 Tanzeem islami ki dawat.mp3
199 Mubtadi Nisab audio books 08 Rasull inqalab ka tariq inqalaab Part 01.mp3
200 Mubtadi Nisab audio books 08 Rasull inqalab ka tariq inqalaab Part 02.mp3
201 Mubtadi Nisab audio books 08 Rasull inqalab ka tariq inqalaab Part 03.mp3
202 Mubtadi Nisab audio books 08 Rasull inqalab ka tariq inqalaab Part 04.mp3
203 Mubtadi Nisab audio books 09 Infaradi Nijaat Or Ejtimait ky liye Quran ka lahia Amal Part 01 .mp3
204 Mubtadi Nisab audio books 09 Infaradi Nijaat Or Ejtimait ky liye Quran ka lahia Amal Part 02 .mp3
205 Mubtadi Nisab audio books 09 Infaradi Nijaat Or Ejtimait ky liye Quran ka lahia Amal Part 03 .mp3
206 Mubtadi Nisab audio books 09 Infaradi Nijaat Or Ejtimait ky liye Quran ka lahia Amal Part 04 .mp3
207 Mubtadi Nisab audio books 10Tanzeem e islami ka tarikhi pas manzar Part 01.mp3
208 Mubtadi Nisab audio books 10Tanzeem e islami ka tarikhi pas manzar Part 02.mp3
209 Mubtadi Nisab audio books 10Tanzeem e islami ka tarikhi pas manzar Part 03.mp3
210 Mubtadi Nisab audio books 10Tanzeem e islami ka tarikhi pas manzar Part 04.mp3
211 Mubtadi Nisab audio books 10Tanzeem e islami ka tarikhi pas manzar Part 05.mp3
212 Mubtadi Nisab audio books 11 Rab hamara .mp3
213 Mubtadi Nisab audio books 12 Islami nazme e jamaat mian Bait ki Ahmiat.mp3
214 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 109. Shora 20-123.mp3
215 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 110. Shora 124-227.mp3
216 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 111.Namal 1-40.mp3
217 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 112.Namal41-93.mp3
218 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 113.Qasas 1-24.mp3
219 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 114.Qasas 25-60.mp3
220 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 115.Qasas 61-88.mp3
221 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 116.Ankboot 1-37.mp3
222 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 117.Ankboot 38-69.mp3
223 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 118.Room 1-32.mp3
224 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 119.Room 33-Laqman 11.mp3
225 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 120.Laqman 12-13.mp3
226 khitab e juma AUDIO 29 29 7 2016 Hakmit o Danyi ke choti.mp3
227 khitab e juma AUDIO 30 5 8 2016 Amer bel maroof.mp3
228 khitab e juma AUDIO 31 12 8 2016 Garoor o Takabur.mp3
229 khitab e juma AUDIO 32 19 8 2016 islam our pakistan Part 1.mp3
230 khitab e juma AUDIO 33 26 8 2016 islam our pakistan Part 2.mp3
231 khitab e juma AUDIO 34 2 9 2016 Hazrat Ibraheem.mp3
232 khitab e juma AUDIO 35 10 09 2016 hajj wa qurbani.mp3
233 khitab e juma AUDIO 36 16 09 2016 Hazrat Nooh Ki Dawat.mp3
234 khitab e juma AUDIO 38 30 9 2016 Sura Qaff.mp3
235 khitab e juma AUDIO 40 28 11 2016 Imran khan or Seert un nabi 1.mp3
236 khitab e juma AUDIO 41 04 11 2016 Imran khan or Seert un nabi 2.mp3
237 khitab e juma AUDIO 42 11 11 2016 Imran khan or Seert un nabi 3.mp3
238 khitab e juma AUDIO 43 02 12 2016 Imran khan or Seert un nabi 4.mp3
239 khitab e juma AUDIO 44 09 12 2016 Imran khan or Seert un nabi 5.mp3
240 khitab e juma AUDIO 46 23 12 2016 Imran khan or Seert un nabi 6.mp3
241 khitab e juma AUDIO 47 30 12 2016 Imran khan or Seert un nabi 7.mp3
242 khitab e juma AUDIO 01 06 01 2017 Imran khan or Seert un nabi 8.mp3
243 khitab e juma AUDIO 02 13 01 2017 Imran khan or Seert un nabi 9.mp3
244 khitab e juma AUDIO 03 20 01 2017 Imran khan or Seert un nabi 10.mp3
245 khitab e juma AUDIO 04 27 01 2017 Imran khan or Seert un nabi 11.mp3
246 khitab e juma AUDIO 05 03 02 2017 Imran khan or Seert un nabi 12.mp3
247 khitab e juma AUDIO 06 10 02 2017 Imran khan or Seert un nabi 13.mp3
248 khitab e juma AUDIO 07 17 02 2017 Imran khan or Seert un nabi 14.mp3
249 khitab e juma AUDIO 08 24 02 2017 Imran khan or Seert un nabi 15.mp3
250 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 01SurahFatiha.mp3
251 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 02Al Baqara 01To23.mp3
252 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 03. Al Baqara 24-59.mp3
253 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 04. Al Baqara 60-82.mp3
254 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 05. Al Baqara 83-.mp3
255 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 06. Al Baqara 113-135.mp3
256 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 07. Al Baqara 136-144.mp3
257 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 08. Al Baqara 145-167.mp3
258 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 09. Al Baqara 168-185.mp3
259 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 10. Al Baqara 186-196.mp3
260 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 11. Al Baqara 197-210.mp3
261 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 12. Al Baqara 211-231.mp3
262 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 13. Al Baqara 232-253.mp3
263 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 14. Al Baqara 254-266.mp3
264 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 15. Al Baqara 267-286.mp3
265 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 16. Aal-e-Imran 01-36.mp3
266 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 17. Aal-e-Imran 37-63.mp3
267 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 18. Aal-e-Imran 64-103.mp3
268 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 19. Aal-e-Imran 104-141.mp3
269 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 20. Aal-e-Imran 142-164.mp3
270 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 21. Aal-e-Imran 165.mp3
271 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 22. Aal-e-Imran 166- Al Nisaa 14.mp3
272 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 23. Al Nisaa 15-25.mp3
273 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 24. Al Nisaa 26- 52.mp3
274 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 25. Al Nisaa 53-84.mp3
275 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 26. Al Nisaa 85-112.mp3
276 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 28. Al Nisaa 142-176.mp3
277 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 29. AlMaida 01-19.mp3
278 Daura Tarjuma Quran Noor Ul Furqan 2016 audio 30. AlMaida 20-40.mp3
279 khitab e juma AUDIO 09 03 03 2017 Rab Hamara.mp3
280 khitab e juma AUDIO 10 07 03 2017 Tawakal Al Allah.mp3
281 khitab e juma AUDIO 10 17 03 2017 Huzoor PBUH pr Iman .mp3
282 khitab e juma AUDIO 12 24 03 2017 Deen E Islam.mp3
283 khitab e juma AUDIO 13 31 03 2017 nahi anil munkar.mp3
284 khitab e juma AUDIO 14 07 04 2017 Islam ka muasharti nazam Part 01.mp3
285 khitab e juma AUDIO 15 14 04 2017 Islam ka muasharti nazam Part 02.mp3
286 khitab e juma AUDIO 16 21 04 2017 Islam ka muasharti nazam Part 03.mp3
287 khitab e juma AUDIO 18 05 05 2017 Islam ka muasharti nazam Part 04.mp3
288 khitab e juma AUDIO 19 12 05 2017 Islam ka muasharti nazam Part 05.mp3
289 khitab e juma AUDIO 20 19 05 2017 Islam ka muasharti nazam Part 06.mp3
290 khitab e juma AUDIO 21 26 05 2017 istaqbal e Ramazan.mp3
291 khitab e juma AUDIO 22 02 06 2017 Jumah ki Fazeelat .mp3
292 khitab e juma AUDIO 23 09 06 2017 Khutba e jumah ki wazahat Part 1 .mp3
293 khitab e juma AUDIO 24 16 06 2017 Khutba e jumah ki wazahat Part 2 .mp3
294 khitab e juma AUDIO 25 23 06 2017 Ramzan quran and pakistan.mp3
295 khitab e juma AUDIO 26 30 06 2017 Khutba e jumah ki wazahat Part 3 .mp3
296 khitab e juma AUDIO 27 07 07 2017 Khutba e jumah ki wazahat Part 4 .mp3
297 khitab e juma AUDIO 28 14 07 2017 Khutba e jumah ki wazahat Part 5 .mp3
298 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 01.mp3
299 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 02.mp3
300 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 03.mp3
301 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 04.mp3
302 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 05.mp3
303 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 06.mp3
304 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 07.mp3
305 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 08.mp3
306 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 09.mp3
307 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 10.mp3
308 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 11.mp3
309 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 12.mp3
310 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 13.mp3
311 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 14.mp3
312 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 15.mp3
313 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 16.mp3
314 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 17.mp3
315 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 18.mp3
316 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 19.mp3
317 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 20.mp3
318 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 21.mp3
319 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 22.mp3
320 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 23.mp3
321 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 24.mp3
322 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 25.mp3
323 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 26.mp3
324 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 27.mp3
325 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 28.mp3
326 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 29.mp3
327 Daura Tarjuma Quran KHULASA E QURAN Khalasa Quran in urdu Para No 30.mp3
328 khitab e juma AUDIO 29 21 07 2017 Khutba e jumah ki wazahat Part 6 .mp3
329 khitab e juma AUDIO 30 28 07 2017 Khutba e jumah ki wazahat Part 7 .mp3
330 khitab e juma AUDIO 31 4 08 2017 Khutba e jumah ki wazahat Part 8 .mp3
331 khitab e juma AUDIO 33 18 08 2017 Khutba e jumah ki wazahat Part 10 .mp3
332 khitab e juma AUDIO 34 25 08 2017 Khutba e jumah ki wazahat Part 11 .mp3
333 khitab e juma AUDIO 36 08 09 2017 Khutba e jumah ki wazahat Part 12.mp3
334 khitab e juma AUDIO 37 16 09 2017 Khutba e jumah ki wazahat Part 13.mp3
335 khitab e juma AUDIO 38 22 09 2017 islami year and Hazrat Omer.mp3
336 khitab e juma AUDIO 39 29 09 2017 Hazrat Huseen ki Shadit.mp3
337 khitab e juma AUDIO 40 06 10 2017 Khatm e nabuwat.mp3
338 khitab e juma AUDIO 41 13 10 2017 Musalman ka aqeeda aur nazriya.mp3
339 khitab e juma AUDIO 42 20 10 2017 Allah ki azmaish .mp3
340 khitab e juma AUDIO 43 27 10 2017 Allah tala par kamal yaqeen.mp3
341 khitab e juma AUDIO 44 03 11 2017 Surah Kahaf.mp3
342 khitab e juma AUDIO 45 10 11 2017 surah kahaf Aur Alla par tawakal.mp3
343 khitab e juma AUDIO 46 17 11 2017 Jo Allah chahy so wohi ho.mp3
344 khitab e juma AUDIO 47 01 12 2017 Allah tala ki planing.mp3
345 khitab e juma AUDIO 48 08 12 2017 Allah Tala Ki Sunat.mp3
346 khitab e juma AUDIO 49 15 12 2017 Shariat or ilmu laduni.mp3
347 khitab e juma AUDIO 50 22 12 2017 Taqweeni ilum Sura kahaf ki roshni main.mp3
348 khitab e juma AUDIO 51 29 12 2017 Allah talah ki chahat.mp3
349 khitab e juma AUDIO 01 5 January 2018 Qissa zulqarnain .mp3
350 khitab e juma AUDIO 02 12 January 2018 Dijilat .mp3
351 khitab e juma AUDIO 03.19 Jan 2018 Noor e baseerat.mp3
352 khitab e juma AUDIO 04. 26 jan 2018 Azmaish or bani israel kay Ambia.mp3
353 khitab e juma AUDIO 05.02 Feb 2018 Noor e Tawheed Aur Paighame iqbal.mp3
354 khitab e juma AUDIO 06 09 Feb 2018 Barasgeer main Ahya e Islam ki tareekh.mp3
355 khitab e juma AUDIO 07 16 Feb 2018 Akhri Hidayt nama quran.mp3
356 khitab e juma AUDIO 08 23 Feb 2018 Quran k Haqooq.mp3
357 khitab e juma AUDIO 09 02 March 2018 Pakistan kayse Wajood main ayia Part -01.mp3
358 khitab e juma AUDIO 10 16 March 2018 Pakistan kayse Wajood main ayia Part -02.mp3
359 khitab e juma AUDIO 11 23 March Hamari Deni Aur qaumi Zemidari.mp3
360 khitab e juma AUDIO 12 30 March Bakhshish ka Rasta.mp3
361 khitab e juma AUDIO 13 06 April 2018 Our Lords Power ہمارا رب بہت طاقتور ہے.mp3
362 khitab e juma AUDIO 14 13 April 2018 Waqia e meraj واقعہ معراج.mp3
363 khitab e juma AUDIO 15 20 April 2018 Tazkiya-e-Nafs (خوشبو رمضان).mp3
364 khitab e juma AUDIO 16 27 April 2018 Taqwa Aur Astaghfar ( تقوی ٰ اور استغفار ).mp3
365 khitab e juma AUDIO 17 04 May 2018 Sabar aur Shukar ( صبر اور شکر ).mp3
366 Khalasa e Quran Khalasa e Quran Urdu Khalasa Quran 2018 urdu Para No 01.mp3
367 Khalasa e Quran Khalasa e Quran Urdu Khalasa Quran 2018 urdu Para No 02.mp3
368 khitab e juma AUDIO 18 11 May istaqbal e ramzan (استقبال رمضان).mp3
369 khitab e juma AUDIO 19 18 May Jumah Aur Ramzan (جمعہ کی اہمیت اور رمضان ).mp3
370 khitab e juma AUDIO 20 25 May Quran jannat ka rasta (قرآن جنت کا راست).mp3
371 khitab e juma AUDIO 21 01 June Hidayat ky 2 Rasty (ہدایت کے دو راستے ).mp3
372 khitab e juma AUDIO 22 08 Rab Hamara (Our Lord) (رب ہمارا ).mp3
373 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 121.Laqman 13-34.mp3
374 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 122.Sajda1-Ahzab -08.mp3
375 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 123.Ahzab 09-27 .mp3
376 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 124.Ahzab 28-36.mp3
377 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 125.Ahzab 37-54.mp3
378 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 126.Ahzab 55- Saba 12.mp3
379 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 127.Saba 13-54.mp3
380 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 128.Fatir 1-38.mp3
381 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 129.Fatir 39- Yaseen 83.mp3
382 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 130.Safaat 1- 96.mp3
383 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 131.Safaat 97-182.mp3
384 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 132.Soad 01-30.mp3
385 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 133.Soad 31- 88.mp3
386 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 134.Zomar 1-41.mp3
387 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 135.Zomar 42- 75.mp3
388 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 136.Moman 1-50.mp3
389 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 137.Moman 51- Hameem-e- Sajda 18.mp3
390 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 138. Hameem-e- Sajda 19-36.mp3
391 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 139 Hameem-e- Sajda 37- Shura 13.mp3
392 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 140.Shura 14-29.mp3
393 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 141.Shura 30-38.mp3
394 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 142.Shura 39-53.mp3
395 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 143.Zakharaf 1-45.mp3
396 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 144.Zakharaf 46-89.mp3
397 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 145.Dukhan 1- Jasia 22.mp3
398 Daura Tarjuma Quran Doraa Quran 2014 audio 146.Jasia 23 - Ahqaf 9.mp3
399 khitab e juma AUDIO 23 15 June 2018 Muhammad Rasulullah.mp3
400 khitab e juma AUDIO 25 29 June 2018 Atheism الحاد.mp3
401 khitab e juma AUDIO 26 06 July 2018 سورۃ ق کا اجمالی جائزہ.mp3
402 khitab e juma AUDIO 27 13 July 2018 فقہائے اُمت کی خدمات.mp3
403 khitab e juma AUDIO 28 20 July 2018 Surah az zariyat ka Ajmali Jaiza Part 1.mp3
404 khitab e juma AUDIO 29 27 July 2018 Surah az zariyat ka Ajmali Jaiza Part 2.mp3
405 Daura Tarjuma Quran Fazakikir Bil Quran 2018 Audio 01-Alfathia.mp3
406 Daura Tarjuma Quran Fazakikir Bil Quran 2018 Audio 02-albaqra 1-28.mp3
407 Daura Tarjuma Quran Fazakikir Bil Quran 2018 Audio 03-abaqra 29-59.mp3
408 Daura Tarjuma Quran Fazakikir Bil Quran 2018 Audio 04-albaqra 60-86.mp3
409 Daura Tarjuma Quran Fazakikir Bil Quran 2018 Audio 05-albaqra 87-123.mp3
410 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 001-Surah Al-Fatiha.mp3
411 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 002-Surah Al-Baqra 01 to 07.mp3
412 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 003-Surah Al-Baqra 09 to 20.mp3
413 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 004-Surah Al-Baqra 21 to 29.mp3
414 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 005-Surah Al-Baqra 30 to 39.mp3
415 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 006-Surah Al-Baqra 40 to 60.mp3
416 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 007-Surah Al-Baqra 61 to 81.mp3
417 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 008-Surah Al-Baqra 82 to 96.mp3
418 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 009-Surah Al-Baqra 97 to 112.mp3
419 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 010-Surah Al-Baqra 113 to 141.mp3
420 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 011-Surah Al-Baqra 142 To 152.mp3
421 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 012-Surah Al-Baqra 153 To 164.mp3
422 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 013-Surah Al-Baqra 165 To 176.mp3
423 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 014-Surah Al-Baqra 177 To 182.mp3
424 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 015-Surah Al-Baqra 183 To 187.mp3
425 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 016-Surah Al-Baqra 188 To 195.mp3
426 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 017-Surah Al-Baqra 196 To 210.mp3
427 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 018-Surah Al-Baqra 216 To 211.mp3
428 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 019-Surah Al-Baqra 217 To 221.mp3
429 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 020-Surah Al-Baqra 222 To 242.mp3
430 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 021-Surah Al-Baqra 243To 252.mp3
431 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 022-Surah Al-Baqra 253To255.mp3
432 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 023-Surah Al-Baqra 256To 266.mp3
433 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 024-Surah Al-Baqra 267 To 281.mp3
434 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 025-Surah Al-Baqra 282 To 285.mp3
435 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 026-Surah Al-Baqra 286.mp3
436 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 027-Surah Al-i-Imran 01_13.mp3
437 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 028-Surah Al-i-Imran 14_ 20.mp3
438 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 029-Surah Al-i-Imran 21_ 32.mp3
439 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 030-Surah Al-i-Imran 33_ 54.mp3
440 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 031-Surah Al-i-Imran 55_ 62.mp3
441 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 032-Surah Al-i-Imran 63_ 80.mp3
442 khitab e juma AUDIO 30 03 Aug 2018 Bandgi e Rab Aur insani Khidmat.mp3
443 khitab e juma AUDIO 31 11 Aug 2018 khidmat e khalq Aur Adal Ka Qayam.mp3
444 khitab e juma AUDIO 32 17 Aug 2018 Allah Ka Dost.mp3
445 khitab e juma AUDIO 33 24 Aug 2018 Jamhuriat Aur Nifaz-e-Islam3.mp3
446 khitab e juma AUDIO 34 31 Aug 2018 waja e takhleeq e kainat.mp3
447 khitab e juma AUDIO 35 07 Sep 2018 Huzoor (S.A.W) ka Maqam-o-Martabaac.mp3
448 khitab e juma AUDIO 36 14 Sep 2018 Muhram ul haram.mp3
449 khitab e juma AUDIO 37 21 Sep 2018 Hazrat Umar Farooq (R A) Ka Qabool Islam.mp3
450 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 033-Surah Al-i-Imran 81_ 91.mp3
451 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 034-Surah Al-i-Imran 92_ 102.mp3
452 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 035-Surah Al-i-Imran 103_ 109.mp3
453 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 036-Surah Al-i-Imran 110_ 120.mp3
454 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 037-Surah Al-i-Imran 121_ 129.mp3
455 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 038-Surah Al-i-Imran 130_ 143.mp3
456 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 039-Surah Al-i-Imran 144_ 154.mp3
457 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 040-Surah Al-i-Imran 155_ 159.mp3
458 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 041-Surah Al-i-Imran 160_ 164.mp3
459 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 042-Surah Al-i-Imran 165_ 180.mp3
460 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 043-Surah Al-i-Imran 181_ 189.mp3
461 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 044-Surah Al-i-Imran 190_ 194.mp3
462 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 045-Surah Al-i-Imran 195_ 200.mp3
463 khitab e juma AUDIO 38 28 Sep 2018 insani masawat .mp3
464 khitab e juma AUDIO 39 05 Oct 2018 marital Life .mp3
465 khitab e juma AUDIO 40 12 Oct insan ka maqsad e takhleeq.mp3
466 khitab e juma AUDIO 41 19 Oct Quran e Majeed Allah ki Naimat.mp3
467 khitab e juma AUDIO 42 26 Oct Marital Life and khutba e nikah.mp3
468 khitab e juma AUDIO 43 02 2018 Nov Asia Maseeh.mp3
469 khitab e juma AUDIO 44 09-11-2018 what is important.mp3
470 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 046- Surah Al-Anam 01 To 20.mp3
471 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 047- Surah Al-Anam 21 To 41.mp3
472 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 048- Surah Al-Anam 42 To 53.mp3
473 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 049- Surah Al-Anam 56 To 70.mp3
474 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 050- Surah Al-Anam 71 To 90.mp3
475 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 051- Surah Al-Anam 91 To 110.mp3
476 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 052- Surah Al-Anam 145To 165.mp3
477 Tafseer Quran Majeed Noor ul Quran 2017 053- Surah Al-Araf 01To 11.mp3
478 khitab e juma AUDIO 46 24 11 2018 Seerat un Nabi Urdu Makki Door.mp3
479 khitab e juma AUDIO 47 30 11 2018 Seerat un Nabi Urdu Madni Door Part -1.mp3
480 khitab e juma AUDIO 49 21 12 2018 Maqam e Eissa And Maryam.mp3
481 khitab e juma AUDIO 50 28 12 2018 Maqam e Eissa And Maryam Part 2.mp3
482 khitab e juma AUDIO 02 Story of Hazrat Musa 11 January 2019.mp3
483 khitab e juma AUDIO 01 Maqam e Eissa And Maryam Part 3 04 January 2019.mp3
484 khitab e juma AUDIO 03 Story of Hazrat Musa Part 2 21 January 2019.mp3
485 khitab e juma AUDIO 04 Story of Hazrat Musa Part 3 01 February 2019.mp3
486 khitab e juma AUDIO 05 Story of Hazrat Musa Part 4 01 February 2019.mp3
487 khitab e juma AUDIO 06 Story of Hazrat Musa Part 5 08 February 2019.mp3
488 khitab e juma AUDIO 07 Story of Hazrat Musa Part 6 15 February 2019.mp3
489 khitab e juma AUDIO 08 4 Gunha 22 February 2019.mp3
490 khitab e juma AUDIO 59 What is Tobha 01 March 2019.mp3
491 khitab e juma AUDIO 60 Iman Ki Haqeeqat 08 March 2019.mp3
492 Daura Tarjuma Quran Fazakikir Bil Quran 2018 Audio 06-abaqra 124-141.mp3
493 Daura Tarjuma Quran Fazakikir Bil Quran 2018 Audio 07-albaqra 142-167.mp3
494 Daura Tarjuma Quran Fazakikir Bil Quran 2018 Audio 09-albaqra 193-228.mp3
495 Daura Tarjuma Quran Fazakikir Bil Quran 2018 Audio 10-albaqra 229-252.mp3
496 Daura Tarjuma Quran Fazakikir Bil Quran 2018 Audio 11-albaqra 253-286.mp3
497 Daura Tarjuma Quran Fazakikir Bil Quran 2018 Audio 12-Al-i-Imran 1-26.mp3
498 Daura Tarjuma Quran Fazakikir Bil Quran 2018 Audio 13-Al-i-Imran 27-63.mp3
499 Daura Tarjuma Quran Fazakikir Bil Quran 2018 Audio 14-Al-i-Imran 64-91.mp3
500 Daura Tarjuma Quran Fazakikir Bil Quran 2018 Audio 15-Al-i-Imran 92-120.mp3
501 Daura Tarjuma Quran Fazakikir Bil Quran 2018 Audio 16-Al-i-Imran 121-152.mp3
502 Daura Tarjuma Quran Fazakikir Bil Quran 2018 Audio 17-Al-i-Imran 153-180.mp3
503 Daura Tarjuma Quran Fazakikir Bil Quran 2018 Audio 18-Al-i-Imran 181-200.mp3

Latest News

خو شخبری


دورہ ترجمعہ قرآن انشاء اللہ 2018
مدرس : ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب
 بمقام: قرآن اکیڈمی سعید کالونی نمبر 2
فیصل آباد
 
Quranic Arabic Grammer


لسان القرآن (Book)
بنیادی عربی گرائمر

 معلم :عامر سہیل
رابطہ
03217805614
0092412437618